Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

     Şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ayrıca kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır. 

     Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, şirket ortaklarının ve çalışanların yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. 

     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. 

1- Veri Sorumlusu: 

     Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Cadde No: 90-92 Konak / İZMİR / TÜRKİYE), Vergi Dairesi: Konak Vergi Dairesi - 0691310369, Ticaret Sicil No: 92754-İZMİR, Mersis No: 0069131036900009); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:  

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir. Şirket, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir. 

Bu doğrultuda; 

     - Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileriz),

     - İletişim bilgileriniz (Adres No, telefon numaralarınız, ikamet adresiniz, iletişim adresiniz, e-posta adresiniz), 

     - Lokasyon bilgileriniz (Bulunduğunuz yerin konum bilgileri),  

     - Özlük Bilgileri (Maaş bilgisi, bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi), 

     - Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler), 

     - Müşteri İşlem Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik gibi kimlik bilgileri, yazılı ve elektronik mail, telefon iletişim bilgileri, Ruhsat Bilgileri), 

     - Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Güvenlik kamera kayıtları, çalışanların ve ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri), 

     - İşlem güvenliği bilgileri (Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile elde edilen kişisel veriler ile internet sitesinin ziyaret edilmesi halinde dijital iz verisi), 

     - Finans Bilgileri (Banka hesap bilgileri, Fatura bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri), 

     - Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, bildirilen formlardaki bilgiler),  

     - Görsel ve işitsel Kayıtlar (Alınan formalarda yer alan fotoğraf bilgisi, işyeri güvenlik kameraları), 

     - Mal varlığı bilgileri (tapu kayıtları, vekaletnameler) 

     - Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri), 

     - Güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar (Adli Sicil Kaydı),  

gibi kişisel verileriz, şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Şirketimiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir. 

     - Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, 

     - Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Çalışan adayların başvuru süreçlerini yürütülmesi 

     - Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

     - Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

     - Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, 

     - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

     - Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla, 

     - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

     - Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilmesi, 

     - Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

     - İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, 

     - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

     - İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 

     - İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

     - İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

     - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, 

     - İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

     - Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, 

     - Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

     - Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

     - Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 

     - Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

     - Saklama ve arşiv süreçlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi, 

      Amaçlarıyla, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır. 

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

     Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;  

     - Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimize, 

     - İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlara, 

     - İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine, 

     - İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine, 

     - Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara, 

     - Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. 

     Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte özetle, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 

4- Yurtdışına Veri Aktarımı: 

     Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri alınarak. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, 9 uncu maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan gerekli izinler alınarak ve sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:  

     Şirket faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, çalışanların ve şirket ortaklarının yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, kurulan hukuki ilişkiler, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, eğitim formları, iş başvuru formları, şirket bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel verileriniz, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında toplanmaktadır. 

     Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Hasta Hakları Yönetmeliği, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik. Ayrıca burada sayılamayan kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlar uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır. Buna Göre; 

     - Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması, 

     - Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

     - Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

     - Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

     - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

     - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

     - Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, 

     Şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre şirketimizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır. 

6- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı): 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak;  

     Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Cadde No: 90-92 Konak / İZMİR / TÜRKİYE) adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine [email protected] elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yöntemler ile iletebilirsiniz. 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

     - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

     - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

     - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

     - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

     - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

     - Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

     - Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

     - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

     - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  

haklarına sahiptir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemler ile şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

 

 

Telefon:  0 (850) 775 15 20

 

 

 

 

 

 

 

Fax: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-posta: [email protected] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:     Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Cadde No: 90-92 Konak / İZMİR / TÜRKİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mersis No: 0069131036900009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Dairesi: Konak Vergi Dairesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Numarası: 0691310369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicil No: 92754-İZMİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürürlük Tarihi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 

 

 

 

 

 

 

     Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) olarak, Şirketimizin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, hukuki ilişki içerisinde olduğumuz; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ortak ve çalışan yakınları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmesine, korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla, Şirketimiz yasal düzenleme ve alınan kararlar uyarınca, gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.  

1. GİRİŞ 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. 

1.1. Amaç 

     Şirketimiz tarafından hazırlanmış olan bu politika metni ile Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin; KVK Kurumu’nun yayınladığı kararlar, belirlediği ilkeler, T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanması amaçlanmıştır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, işbu politikaya uygun olarak yapılmaktadır. 

1.2. Kapsam 

     Müşteriler, Müşteri Çalışanları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler; hazırlanmış olan bu politika kapsamında olup, Şirketimiz nezdinde otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik Şirket faaliyetlerinde bu politika uygulanmaktadır. 

1.3. Kısaltma ve Tanımlar 

 

 

Açık Rıza 

 

 

 

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

 

 

 

 

Alıcı Grubu 

 

 

 

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi 

 

 

 

 

Anonim Hale Getirme 

 

 

 

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

 

 

 

 

Çalışan 

 

 

 

 

Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Çalışanlarını kapsamaktadır 

 

 

 

 

Çalışan Adayı 

 

 

 

 

İnternet sayfasını kullanarak, internet ortamında iş arama platformları aracılığıyla veya işyerine bizzat gelerek iş başvuru formunu doldurup, iş başvurusu yapanlar 

 

 

 

 

Elektronik Ortam 

 

 

 

 

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar 

 

 

 

 

Elektronik Olmayan Ortam 

 

 

 

 

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar 

 

 

 

 

Hizmet Sağlayıcı 

 

 

 

 

Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi 

 

 

 

 

İlgili Kullanıcı 

 

 

 

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler 

 

 

 

 

İlgili Kişi 

 

 

 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

 

 

 

 

Kayıt Ortamı 

 

 

 

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam 

 

 

 

 

Kişisel Veri 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

 

 

 

 

Kişisel Veri 
İşleme Envanteri 

 

 

 

 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetleri, kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

 

 

 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

 

 

 

 

Kanun 

 

 

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

 

 

 

 

Kurul 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

 

 

 

 

Kurum 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Komitesi 

 

 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde, denetim ve gözetimle sorumlu birden fazla üyeden oluşan birim 

 

 

 

 

Kişisel Veri İrtibat Kişisi 

 

 

 

 

Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi 

 

 

 

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi 

 

 

 

 

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

 

 

 

 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini 

 

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

 

 

 

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

 

 

 

 

Periyodik İmha 

 

 

 

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme 

 

 

 

 

Politika 

 

 

 

 

Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Genel Politikasını 

 

 

 

 

Stajyerler 

 

 

 

 

Uygulamalı meslek eğitimi alan ve Şirkette bu amaçla çalışan öğrenciler 

 

 

 

 

Stajyer Adayları 

 

 

 

 

Staj için Şirkete başvuru yapan öğrenciler 

 

 

 

 

Şirket 

 

 

 

 

Ambar Tekstil Ürünleri ve Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 

 

 

 

 

Veri İşleyen 

 

 

 

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 

 

 

 

 

Veri Kayıt Sistemi 

 

 

 

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu 

 

 

 

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi 

 

 

 

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

 

 

 

 

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi. 

 

 

 

 

VERBİS 

 

 

 

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

Şirket Yönetim Kurulunu 

 

 

 

 

Yönetmelik 

 

 

 

 

28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

 

2. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI  

     6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında, Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla “Şirket KVK Komitesi (Komite)” belirlenmiştir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılımı Tablo- 1’de gösterilmiştir. 

TABLO 1- Sorumluluk ve Görev Dağılımı

 

 

PERSONEL 

 

 

 

 

GÖREV 

 

 

 

 

SORUMLULUK 

 

 

 

 

Firma Sahibi/Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

Kişisel Veri İrtibat Kişisi, KVKK uygulama sorumlusu 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu adına irtibat kişisi olarak KVKK sürecini yürütmek, gerekli kontrolleri yapmak, birimler arasında eşgüdümü sağlamak, saklama ve imha süreçlerinin yönetmek, bilişim sistemini teknik olarak KVKK’ ya uyumlu hale getirmek, denetim ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasıdır. 

 

 

 

 

Muhasebe ve Mali İşler Yöneticisi / Muhasebe ve Mali İşler 

 

 

 

 

KVKK uygulama sorumlusu 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu, irtibat kişisinin denetim ve gözetiminde KVKK süreçlerini yürütmek, irtibat kişisinin herhangi bir sebeple bu görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı hallerde yerine bu görevi yürütmek, verilerin saklama süre ve yöntemine uygunluğunun sağlanması ile kişisel verilerin imhası sürecini yürütülmesidir. 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Yöneticisi / İnsan Kaynakları 

 

 

 

 

KVKK uygulama sorumlusu 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu, irtibat kişisinin denetim ve gözetiminde KVKK süreçlerini yürütmek, irtibat kişisinin herhangi bir sebeple bu görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı hallerde yerine bu görevi yürütmek, verilerin saklama süre ve yöntemine uygunluğunun sağlanması ile kişisel verilerin imhası sürecini yürütülmesidir. 

 

 

     İşbu politika kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin gerektiği şekilde uygulanması, ilgili birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin önlenmesi ayrıca kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla, kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirler sorumlu birimlerce yerine getirilmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLDİĞİ ORTAMLAR 

     Şirketimizce tutulan kişisel veriler, Tablo-2 de belirtilen ortamlarda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata, uluslararası veri güvenliği prensiplerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

TABLO 2- Kişisel Verilerin Kaydedildiği Ortamlar 

 

 

Elektronik Ortamlar 

 

 

 

 

Elektronik Olmayan (Fiziksel) Ortamlar 

 

 

 

 

 • EXCHANGE SERVER 

 

 

 

 

 • Kâğıt olarak tutulan kişisel veriler 

 

 

 

 

 • FILE SERVER 

 

 

 

 

 • İş Başvuru Formları 

 

 

 

 

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.) 

 

 

 

 

 • Şirket ile üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşmeler 

 

 

 

 

 • Sunucular-Server (E-Posta Sunucusu, Web Sunucusu, Veri tabanı, Etki Alanı, yedekleme, dosya paylaşım, vb.) 

 

 

 

 

 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri vb.) 

 

 

 

 

 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb. 

 

 

 

 

 • Yazılı, basılı, görsel ortamlarda tutulan kişisel veriler 

 

 

 

 

 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 

 

 

 

 

 • Birim Dolapları 

 

 

 

 

 • Mobil cihazlar (telefon, tablet,) 

 

 

 

 

 • Arşiv Odaları 

 

 

 

 

 • Optik diskler (CD, DVD vb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) 

 

 

 

 

 

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GENEL İLKELER 

4.1. Gizlilik İlkesi 

     İşbu politikada açıklandığı üzere gerek çalışanlar ve gerekse Şirketimiz ile irtibatlı kişisel veri sahibi olan ilgili tüm kişilerin verileri gizlidir. Bu politika ve alınan tedbirler kapsamında, kanunda belirtilen haller dışında, hiç kimse kişilerin verilerini başka amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, başkalarına aktaramaz ve politikalarla belirlenen amaçlar dışında kullanamaz. 

4.2. Temel İlkeler 

     Şirketimiz tarafından işlenmekte olan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanunu’nun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Şirket kişisel verileri; verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi ve imha süreçlerinde aşağıda yazılı ilkelere göre, kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. 

     - Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, 

     - Doğru ve gerektiğinde güncel olması, 

     - Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, 

     - İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, 

     - Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi. 

4.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

     Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, aşağıda belirtmiş olduğumuz ilkelerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.  

     - (Kanunilik ilkesi) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

     - (Fiili imkânsızlık) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

     - (Sözleşmenin ifası) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

     - (Hukuki yükümlülük) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

     - (Aleniyet) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

     - (Zorunluluk) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

     - (Meşru menfaat) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

4.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

     Şirketimiz tarafından işlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun olarak işlenmektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  

     Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu kanun maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenemez. Ancak, kanun maddesinde yazılı olduğu üzere; kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

     Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, 

     İlgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Şirketimiz Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ve ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak işlenmektedir. 

5. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

     Şirketimiz tarafından oluşturulan bu politika ile müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilere ait kişisel veriler; kanunlara ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanır ve imha edilir. Saklama ve imhaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirlenmiştir. 

5.1. Kişisel Verilerin Saklanması  

     6698 Sayılı kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 6698 sayılı kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre Şirket faaliyetleri kapsamında kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun olarak; gerekli süre kadar idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle saklanmaktadır.

5.2. Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları 

     Şirket, işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklamaktadır. Buna göre; kişisel verileri saklamayı gerektiren işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir. 

     - Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumun büyüme ve gelişim faaliyetlerini sürdürmek, 

     - Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek, 

     - Şirketin üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek, 

     - Şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 

     - İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek, 

     - Personel özlük dosyalarını oluşturmak, mali yükümlülüklerini yerine getirmek, 

     - Şirketin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerini yapmak ve ifasının sağlamak, 

     - Pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, 

     - Şirket ile kurumsal iletişimi sağlamak, 

     - Şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,

     - KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek, 

     - Şirket faaliyetleri kapsamında hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak, 

     - Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, 

     - Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü yerine getirmek, 

     - Şirketin kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılmak,  

     - Şirketimiz ile olan irtibatınız, Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, Şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, web sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçleri sürdürmek, 

     - Müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişilerin, Şirkete ait bina ve eklentilerinin, güvenliğini ayrıca Şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünü sağlamak, 

     Amaçlarıyla kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamakta, politikalarla belirlenen durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır, 

5.3. Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren Sebepler 

     Kişisel verileriniz, Şirketin faaliyetleri çerçevesinde muhafaza edilir. Bu kapsamda Kişisel veriler; 

     Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Hasta Hakları Yönetmeliği, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca saklanmaktadır. 

     Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük, Şirketimiz ile yapılan sözleşmelerin yapılması, ifası, kişisel verilerin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. 

5.4. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler 

     Kişisel veriler; aşağıda belirtilen sebeplerle ilgili kişinin talebi üzerine, başvuru formunu doldurmak suretiyle, Şirket tarafından politika, kanun ve yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Buna göre; 

     - Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması halinde, 

     - Kişisel verilerin işlenmesine esas olan ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kalkması, 

     - Şirket tarafından kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına bağlı olarak yapıldığı hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, 

     - 6698 sayılı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilgili kişinin Şirkete başvuru hakları kapsamında kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun KVK Kurumunca kabul edilmesi, 

     - KVK Kurumunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya 6698 sayılı Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kurumuna şikâyette bulunması ve bu talebin KVK Kurulunca uygun bulunması halinde, 

     - İlgili yasal düzenleme uyarınca, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri saklamayı gerektirecek herhangi bir sebebin bulunmaması, 

     Durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHASINA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

     Politika ile belirlenen düzenlemeler kapsamında, kişisel verilerin güvenli ve usulüne uygun  bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve veri sızıntılarının önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmü ile aynı kanunun 12 nci maddesinde belirtilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen gerekli yeterli önlemler çerçevesinde; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından yazılı teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

     Kurumun https://www.kvkk.gov.tr adresinde, belirlenmiş olan İdari ve Teknik Tedbirler belirlenerek ayrıntılı olarak duyurulmuştur. Bu tedbirler Tablo-3’te yer almaktadır. 

TABLO 3 - Teknik ve İdari Tedbirler 

 

 

Teknik Tedbirler 

 

 

 

 

İdari Tedbirler 

 

 

 

 

 • Yetki Matrisi 

 

 

 

 

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması 

 

 

 

 

 • Yetki Kontrolü 

 

 

 

 

 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) 

 

 

 

 

 • Erişim Logları 

 

 

 

 

 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında) 

 

 

 

 

 • Kullanıcı Hesap Yönetimi 

 

 

 

 

 • Gizlilik Taahhütnameleri 

 

 

 

 

 • Ağ Güvenliği 

 

 

 

 

 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler 

 

 

 

 

 • Uygulama Güvenliği 

 

 

 

 

 • Risk Analizleri 

 

 

 

 

 • Şifreleme 

 

 

 

 

 • İş Sözleşmeleri, İç Disiplin Yönergesi 

 

 

 

 

 • Sızma Testi 

 

 

 

 

 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.) 

 

 

 

 

 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri 

 

 

 

 

 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri 

 

 

 

 

 • Log Kayıtları 

 

 

 

 

 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim 

 

 

 

 

 • Veri Maskeleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları (DLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yedekleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Güvenlik Duvarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Anahtar Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Teknik Tedbirler 

     Yukarıda tablo halinde belirtilen ve KVK Kurumunca ilan edilen teknik tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda yazılı gerekli tedbirler alınmıştır. 

     - Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmaktadır, 

     - Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için şirket tarafından buna uygun gerekli politikalar oluşturulmuştur, 

     - Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir, 

     - Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır, 

6.2. İdari Tedbirler 

Yukarıda tablo halinde belirtilen ve KVK Kurumunca ilan edilen idari tedbirler ile ilgili, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda yazılı gerekli tedbirler alınmıştır. 

     - Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerekli eğitimler verilmekte ve kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır, 

     - Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır, 

     - Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak Şirket içi disiplin hükümleri uygulanacaktır, 

     - Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. Buna ilişkin politika oluşturulmuş ve ilgililere iletilmiştir, 

     - Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, kişisel veri işleme envanteri hazırlanmış, gerekli güncellemeler yapılmaktadır, 

     - Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni oluşturulmuş, başvuru formu düzenlenerek internet sitesinde yayımlanmıştır, 

     - Kişisel veri koruma, işleme, saklama ve imha politikası belirlenmiş, Şirket içerisinde KVKK Komitesi tarafından uygulanması sağlanmaktadır, 

     - KVK Komitesinin oluşturulmuş, yetkileri, sorumlulukları belirlenmiş ve ilgililere tebliğ edilmiştir, 

     - İlgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı açık rıza metinleri oluşturulmuştur, 

     - Kişisel verilere ilişkin saklama ve imha gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır, 

     - KVK Kanununa uyumun sağlanması amacıyla gerekli aksiyonlar alınmış, Şirket sözleşmeleri ve kişisel veri barındıran metinler taranarak KVKK’ ya uyumlu hale getirilmiştir, 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR 

     Şirketimizce oluşturulan politika ve kişisel veri envanterinde yazılı olduğu üzere, işlenmiş olan kişisel veri ile ilgili İlgili yasal mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için öngörülen gerekli saklama süresinin sonunda kişisel veriler; Şirket yetkili birimlerince kendiliğinden veya ilgili kişisel veri sahibinin Şirketimize başvurusu üzerine, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen yöntem ve tekniklerle imha edilmektedir.

7.1. Kişisel Verilerin Silinmesi 

     Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden, saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. 

     Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

     Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır. 

     Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır. 

7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  

     Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. 

     Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir. 

7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  

     Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesinde dahi, ilgili kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir olmaktan çıkarılarak, bir gerçek kişiyle hiçbir surette irtibatlandırılamayacak hale getirilmesidir.  

     Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle irtibatlandırılamayacak/ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

8. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ  

     Şirketin, işbu politika ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak, 

     - Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; 

     - Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta; 

     - Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında 

yer alır. 

     Şirketin, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında bu süreler tabloda gösterilmiştir. Şirketin meşru menfaati ve ilgili veri sahibi ile yapılan, yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, açılabilecek dava ve hukuki işlemler dikkate alınarak, kişisel verilerin saklama ve imha süreleri tabloda yer almaktadır.  

TABLO 4- Süreç Bazında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri  

 

 

Süreç 

 

 

 

 

Saklama Süresi 

 

 

 

 

İmha Süresi 

 

 

 

 

Çalışanlara ilişkin bilgiler 

 

 

 

 

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 

 

 

 

 

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Çalışan adayları, Stajyer adaylarına ait özgeçmiş, işe başvuru formlarındaki bilgiler 

 

 

 

 

Talebin sonuçlandırılmasından itibaren 1 yıl 

 

 

 

 

Talep tarihinden itibaren 30 gün ve Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Stajyerler (öğrenci) 

 

 

 

 

Stajın sona ermesini takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren 10 yıl 

 

 

 

 

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Hizmet Sağlayıcıları Tedarikçiler 

 

 

 

 

Sözleşme ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 

 

 

 

 

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Müşteriler 

 

 

 

 

Son Kayıt tarihi İtibariyle 10 Yıl 

 

 

 

 

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Ziyaretçiler 

 

 

 

 

1 Yıl 

 

 

 

 

Saklama süresinin bitimini takiben ilk denetim döneminde, en geç 180 gün içerisinde 

 

 

 

 

Çağrı Merkezi Kayıtları 

 

 

 

 

1 Yıl 

 

 

 

 

Kayıt Döngüsü Tamamlandığında 

 

 

 

 

Ziyaretçilere ait kamera kayıtları 

 

 

 

 

15 gün 

 

 

 

 

Kayıt Döngüsü Tamamlandığında 

 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

     Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirkette her yıl Şubat ve Ağustos aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. 

10. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ  

     İlgili kişinin başvurusu üzerine kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi süreleri Yönetmeliğin 12 nci maddesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlenmiştir.  

     Buna göre; kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.  Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER 

     6698 Sayılı Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aşağıda yazılı hususlar kanunun uygulama kapsamı dışında (istisnalar) tutulmuştur olup, kişisel veri sahipleri kanunda sayılan haklarını ileri süremezler. 

     - Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

     - Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

     - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 

     - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

     - Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, 

     6698 Sayılı Kanunu’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddesinde belirtilen haklar bakımından aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

     - Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

     - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

     - Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 

     - Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

12. POLİTİKANIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ  

     Şirket tarafından hazırlanan işbu politika, ıslak imzalı olarak (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere şirketin www.ambargiyim.com.tr internet sayfasında iki farklı ortamda yayımlanır. Politikanın internet sayfasında yayımlanması ile kamuya açıklanmış sayılacaktır. Basılı kâğıt nüshası “İşyeri Merkezinde” KVK dosyasında saklanır. Oluşturulan bu politika, belirlenen komite üyeleri tarafından yetki ve sorumlulukları kapsamında, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olduğu şekilde ilgili bölümler güncellenecektir.  

13. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI 

     Yukarıda maddeler halinde yazılı işbu politika, şirketin www.ambargiyim.com.tr internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. 

     Veri sorumlusunun onayı ve kişisel veri komitesinin kararı ile politikanın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları komite tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile komite tarafından “İşyeri Merkezinde” veri irtibat kişisi tarafından saklanır. 

 

 

AMBAR TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.  

 

 

Talep Edilen Haklar 

 

 

 

 

Lütfen 

 

 

İşaretleyiniz 

 

 

 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal mevzuattan doğan haklarınızı kullanmak için, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

 

 

Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek,  

 

 

 

 

İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine [email protected] elektronik posta göndererek, 

 

 

 

 

İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak, (Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Cadde No: 90-92 Konak / İZMİR / TÜRKİYE) adresine yapacağı şahsi başvuru, 

 

 

 

 

Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle 

 

 

Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan şirketimize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz.

 

 

Ad-Soyadı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Ülke Vatandaşları için  

 

 

Pasaport Numarası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Adresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cep Telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Numarası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faks Numarası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-posta Adresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen Şirketimiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz. 

 

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)  

☐ Müşteri           ☐ Ziyaretçi             ☐Tedarikçi           ☐Hissedar       

☐Çalışan            ☐Eski Çalışan          ☐Stajyer Öğrenci          ☐Çalışan Adayı      

☐Diğer …………………...……………………………. 

Şirketimiz içerisinde Çalışmış olduğunuz  

Birim : ………………………………… 

Konu : ………………………………… 

Eski Çalışan    : …………………………………. 

Çalıştığım Yıllar : ………………………………… 

Diğer : ………………………………… 

İş Başvurusu Yaptım : ………………………………… 

Özgeçmiş Paylaştım/Tarih : ………………………………… 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım : ………………………………… 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz  

..................................................................................................................................................... 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ Elden teslim almak istiyorum.           ☐ Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum  

Şirketimizle olan hukuki ilişkinizi ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, şirketimiz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir. 

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:   

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin  

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

KVKK Başvuru Talep Formu

https://www.ambargiyim.com.tr/Form/kvkk-talep-formu-14

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.